FOXBLOG

Artykuły i Publikacje

Lokaty-różnice

Inwestować w lokatę?

Lokaty terminowe są to depozyty bankowe deponowane w instytucji finansowej na określony z góry okres czasu. Właściciel lokaty, inaczej deponent, za złożone finanse dostaje zapłatę w formie odsetek. Stopień odsetek zależy od oprocentowania depozytu oraz częstotliwości kapitalizowania odsetek. Oprocentowanie lokat jest dokładnie związane z długością okresu deponowania.
Oprocentowanie wkładów terminowych ma profil stały lub zmienny (oprocentowanie stałe lub zmienne). Depozyty terminowe na ogół są zakładane na okres od 1-go do 36-u miesięcy. Bywają również depozyty, których okres trwania jest krótszy (dniowe lub tygodniowe) bądź większy (36-, 48- i 60-miesięczne). Depozyty krótkoterminowe (do 12-u miesięcy) przeważnie są oprocentowane niezmienną stopą procentową, a długoterminowe (powyżej 12-u miesięcy) zmienną stopą procentową. Właściciel lokaty zobowiązuje się do nie wyciągania zdeponowanych w instytucji finansowej finansów przed upływem czasu na który lokata została założona. Wyróżnia się dwa rodzaje lokat terminowych: lokatę rentierską oraz lokatę dynamiczną.

Przy ustalaniu lokaty terminowej należy skierować uwagę na:

  • Wielkość oprocentowania oraz częstotliwość kapitalizacji lokaty
  • Wielkość sumy minimalnej
  • Czy jest możliwość pertraktowania wysokości oprocentowania w przypadku posiadania wyższej sumy pieniędzy
  • Czy wolno wyznaczać pełnomocnika
  • Czy odsetki są dołączane do kapitału czy też bank przenosi na nie oprocentowany rachunek
  • Wysokość specjalnych opłat związanych z założeniem lokaty
  • Czy jest możliwość wyboru rodzaju lokaty

© 2011 – 2014, klamka13303. All rights reserved.